Universitetų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra VP3-2.2-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
6 018 312 €
Prašomas finansavimas:
5 916 117,64 €
Skirtas finansavimas:
6 018 312,27 €

Universitetų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

2011 m. rugsėjo 21 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Universitetų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti universitetų infrastruktūrą, skirtą studijoms, ir jos atitiktį universitetų misijai ir veiklos uždaviniams.

Remiamos veiklos:

universitetų infrastruktūros, skirtos studijoms (pirmiausia – auditorijų, laboratorijų), plėtojimas (nauja statyba, rekonstravimas ir (ar) remontas);

pagrindinės įrangos (mokomosios, laboratorinės), kurios reikia konkrečiai studijų programai, atnaujinimas ir naujos įsigijimas;

modernių informacijos technologijų diegimas, tiesiogiai reikalingas studijų programų kokybei gerinti (parama bus skiriama institucijoms informacijos technologijų kompiuterinei ir programinei įrangai atnaujinti, naujai įsigyti ar sukurti).

Remiamos priemonės veiklos, jeigu įgyvendinamos Lietuvos Respublikos strateginės specialistų programos, patvirtintos teisės aktais, arba optimizuojama aukštųjų mokyklų ar jų vidaus sąrangos struktūra. Taip pat pagal priemonę finansuojami tie projektai, kurie parengti pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1.5 priemonės „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra (papildanti ESF remiamas priemones)“ reikalavimus, tačiau nefinansuoti.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina universitetai.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos) skaičius

800

veiksmų programos rodiklis
Produkto projektai skaičius

2

veiksmų programos rodiklis
universitetai, pagerinę studijų infrastruktūrą skaičius

2

papildomas rodiklis

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

17663024

3117005

0

0

0

20780029

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-16

Susiję kvietimai