Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-07-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-07-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
6 780 114 €
Prašomas finansavimas:
10 221 664,08 €
Skirtas finansavimas:
6 780 114,07 €

Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra

2011 m. lapkričio 23 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Profesinio orientavimo sistemos infrastruktūros plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – plėtoti profesinio orientavimo sistemos infrastruktūrą.

Remiamos veiklos:

profesinio orientavimo infrastruktūros švietimo sistemos dalyviams sukūrimas ir įdiegimas;

ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose sukūrimas ir įdiegimas;

ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros profesinėse mokyklose sukūrimas ir įdiegimas;

ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtra;

atviros informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemos (toliau vadinama – AIKOS) plėtotė.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras;

Švietimo informacinių technologijų centras;

aukštosios mokyklos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje
(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per
6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

201300

veiksmų programos rodiklis

asmenys, pasinaudoję AIKOS portalu (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

150000

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės profesinio orientavi-mo švietimo sistemoje programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2332 (Žin., 2008, Nr. 7-258, Nr. 143-5731), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

projektai

skaičius

3

veiksmų programos rodiklis

bendrojo lavinimo mokyklos, kuriose įkurti arba atnaujinti ugdymo karjerai padaliniai

skaičius

700

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

savivaldybėse įsteigti karjeros centrai profesinio orientavimo veikloms koordinuoti

skaičius

30

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

profesinės mokyklos, kuriose įkurti arba atnaujinti ugdymo karjerai padaliniai

skaičius

70

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

aukštosios mokyklos, kuriose įkurti arba atnaujinti karjeros centrai

skaičius

16

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti.

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

19898821

3511557

0

0

0

23410378

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-24

Susiję kvietimai