Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-08-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-08-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
6 499 073 €
Prašomas finansavimas:
6 499 073,22 €
Skirtas finansavimas:
6 499 073,22 €

Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

Priemonės aprašymas

Priemonė „Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – modernizuoti bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekas, siekiant gerinti mokyklos bendruomenei teikiamų paslaugų kokybę ir užtikrinti geresnes mokymo ir mokymosi sąlygas.

Remiamos veiklos: bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų infrastruktūros modernizavimas – aprūpinimas įranga ir baldais.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

60000

veiksmų programos rodiklis

Produkto

projektai

skaičius

1

veiksmų programos rodiklis

modernizuotos bibliotekos bendrojo lavinimo įstaigose

skaičius

240

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programosplius, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

19074000

3366000

0

0

0

22440000

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2008-09-19

Susiję kvietimai