Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas VP3-2.2-ŠMM-09-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-09-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
1 448 100 €
Prašomas finansavimas:
1 448 100,09 €
Skirtas finansavimas:
1 448 100,09 €

Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas

2011 m. lapkričio 23 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Specialiųjų mokyklų pertvarka, metodinių centrų steigimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti specialiojo ugdymo paslaugų prieinamumą ir kokybę – steigti metodinius centrus. 

Remiamos veiklos:

specialiojo ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimas – pritaikymas metodinių centrų funkcijoms atlikti;

metodinių centrų aprūpinimas įranga, organizacine technika ir baldais.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

390

veiksmų programos rodiklis
Produkto projektai

skaičius

1

veiksmų programos rodiklis
įkurti specialiojo ugdymo metodiniai centrai

skaičius

4

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programosplius, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų) 

Finansavimo planas

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

4250000

750000

0

0

0

5000000“.

(į viršų)

Pagal priemonę Švietimo ir mokslo ministerija numato įsteigti 10 specialiojo ugdymo metodinių centrų kiekvienoje apskrityje. Kadangi vienam metodiniam centrui įsteigti reikia maždaug vienodos lėšų sumos, numatoma kiekvienam regionui skirti po 1,7 mln. litų ES struktūrinės paramos lėšų.

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-01-25

Susiję kvietimai