Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas VP3-2.2-ŠMM-10-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-10-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
10 243 284 €
Prašomas finansavimas:
11 419 547,03 €
Skirtas finansavimas:
10 243 284,13 €

Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas

2011 m. rugsėjo 21 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti pagalbos mokiniui veiksmingumą – gerinti švietimo specialistų (pedagogų, specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų) ir kitų specialistų darbo aplinką, tobulinti švietimo sistemos funkcionavimą – sukurti saugią mokiniui aplinką, sudaryti sąlygas mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją.

Remiamos veiklos:

bendrojo lavinimo mokyklose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo vietų įrengimas ir modernizavimas (baldų ir įrangos, kurių reikia kvalifikuotai psichologinei, logopedinei ir specialiajai pedagoginei pagalbai teikti, įsigijimas);

pedagoginių psichologinių tarnybų ir švietimo įstaigų, teikiančių pedagoginę psichologinę pagalbą, darbo aplinkos modernizavimas (rekonstravimas, kapitalinis remontas ir remontas, baldų ir įrangos, kurių reikia tiesioginėms tarnybų funkcijoms atlikti, įsigijimas);  

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro darbo aplinkos modernizavimas (rekonstravimas, kapitalinis remontas ir remontas, baldų ir įrangos, kurių reikia tiesioginėms centro funkcijoms atlikti, įsigijimas);

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra – renovacijos darbai, įrangos ir paslaugų, kurių reikia mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūrai plėtoti, pirkimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Ugdymo plėtotės centras.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

33020

veiksmų programos rodiklis
Produkto projektai

skaičius

2

veiksmų programos rodiklis
bendrojo lavinimo mokyklos, kuriose modernizuotos švietimo pagalbos specialistų darbo vietos

skaičius

120

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331, įgyvendinimo stebėsenai atlikti
modernizuotos pedagoginės psichologinės tarnybos ir švietimo įstaigos, teikiančios pedagoginę psichologinę pagalbą

skaičius

53

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius įgyvendinimo stebėsenai atlikti
modernizuotas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius įgyvendini­mo stebėsenai atlikti
modernizuoti švietimo centrai

skaičius

48

papildomas rodiklis, naudojamas Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2333 (Žin., 2008, Nr. 7-259, Nr. 147-5919), įgyvendinimo stebėsenai atlikti.

 

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

30081173

5308443

0

0

0

35389616

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-16

Susiję kvietimai