Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-13-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-13-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
118 599 377 €
Prašomas finansavimas:
128 379 479,3 €
Skirtas finansavimas:
120 915 289,67 €

Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra

2010 m. birželio 2 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 712 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją – plėtoti sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūrą bei profesiniam ir technologiniam mokymui skirtą infrastruktūrą. 

Remiamos veiklos:

sektorinių praktinio mokymo centrų infrastruktūros sukūrimas – reikiamų statybos, rekonstravimo ir remonto darbų atlikimas, įrangos, prekių ir paslaugų pirkimas;

profesiniam ir technologiniam mokymui skirtos infrastruktūros sukūrimas – reikiami statybos, rekonstravimo ir remonto darbai, įrangos, prekių ir paslaugų pirkimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina profesinio mokymo įstaigos, technologinių studijų programas vykdančios kolegijos, technologinį ugdymą įgyvendinančios švietimo įstaigos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

8890

veiksmų programos rodiklis

Produkto

projektai

skaičius

37

veiksmų programos rodiklis

sukurti sektoriniai praktinio mokymo centrai

skaičius

33

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2333, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

institucijos, pagerinusios profesinio arba technologinio mokymo infrastruktūrą

skaičius

4

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti“.

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valsty­bė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

348074939

61424989

0

0

0

409499928

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-06-22

Susiję kvietimai