Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra VP3-2.2-ŠMM-14-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-14-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
16 969 142 €
Prašomas finansavimas:
20 981 031,65 €
Skirtas finansavimas:
17 520 698,1 €

Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

2011 lapkričio 23 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Kolegijų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ (toliau šiame skirsnyje – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti kolegijų infrastruktūros kokybę ir atitiktį kolegijų veiklos uždaviniams – formuoti kolegijų infrastruktūros gerinimo prioritetines kryptis.

Remiamos veiklos:

studijų infrastruktūros (pirmiausia – auditorijų, laboratorijų) plėtojimas (nauja statyba, rekonstravimas ir (ar) remontas);

pagrindinės įrangos (mokomosios, laboratorinės), kurios reikia konkrečiai studijų programai vykdyti, atnaujinimas ir naujos įsigijimas;

modernių informacijos technologijų diegimas, tiesiogiai reikalingas studijų programų kokybei pagerinti (parama bus skiriama institucijoms informacijos technologijų kompiuterinei ir programinei įrangai atnaujinti, naujai įsigyti ar sukurti).

Remiamos priemonės veiklos, jeigu įgyvendinamos Lietuvos Respublikos strateginės specialistų programos, patvirtintos teisės aktais, arba optimizuojama aukštųjų mokyklų ar jų vidaus sąrangos struktūra.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina kolegijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

890

veiksmų programos rodiklis
Produkto projektai

skaičius

6

veiksmų programos rodiklis
kolegijos, pagerinusios infrastruktūrą

skaičius

7

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2334(Žin., 2008, Nr. 7-260), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

50143261

8848811

0

0

0

58992072

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-24

Susiję kvietimai