Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms VP3-2.2-ŠMM-15-K

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-15-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
7 450 466 €
Prašomas finansavimas:
16 908 226,45 €
Skirtas finansavimas:
7 450 465,4 €

Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms

20011 m. lapkričio 23 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Kolegijų infrastruktūra, skirta studijoms“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti kolegijų infrastruktūros kokybę ir jos atitiktį kolegijų misijai ir veiklos uždaviniams.  

Remiamos veiklos:

studijų infrastruktūros (pirmiausia – auditorijų, laboratorijų) plėtojimas (nauja statyba, rekonstravimas ir (ar) remontas);

pagrindinės įrangos (mokomosios, laboratorinės), kurios reikia konkrečiai studijų programai vykdyti, atnaujinimas ir naujos įsigijimas;

modernių informacijos technologijų diegimas, tiesiogiai reikalingas studijų programų kokybei pagerinti.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina kolegijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

 (į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

500

veiksmų programos rodiklis
Produkto projektai

skaičius

9

veiksmų programos rodiklis
kolegijos, pagerinusios infrastruktūrą

skaičius

9

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2334, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

21631404

4093564

0

0

314792

26039760

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-24

Susiję kvietimai