Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms VP3-2.2-ŠMM-16-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-16-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
5 155 361 €
Prašomas finansavimas:
4 938 021,32 €
Skirtas finansavimas:
5 155 361,09 €

Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms

2011 m. lapkričio 23 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – tobulinti studijų aukštosiose mokyklose infrastruktūrą, atnaujinti pagrindinę įrangą, kurios reikia mokslui ir studijoms, numatytą valstybinėse specialistų rengimo programose.

Remiamos veiklos: studijų aukštosiose mokyklose infrastruktūros, pagrindinės įrangos atnaujinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina mokslo ir studijų institucijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

200

veiksmų programos rodiklis

*Produkto

projektai

skaičius

2

veiksmų programos rodiklis

aukštosios mokyklos, pagerinusios studijų infrastruktūrą

skaičius

2

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2334, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

15130366

2670065

0

0

0

17800431

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-24

Susiję kvietimai