Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas VP3-2.2-ŠMM-19-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-19-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
1 158 480 €
Prašomas finansavimas:
1 098 528,73 €
Skirtas finansavimas:
1 187 760,66 €

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – nuolat ir kryptingai tobulinti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemą, siekiant gerinti vertinimo kokybę ir didinti egzaminų sistemos skaidrumą.

Remiamos veiklos: pagrindinio ir vidurinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo sistemos infrastruktūros modernizavimas, centralizuoto užduočių rengimo ir vertinimo materialinės bazės atnaujinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Nacionalinis egzaminų centras.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

90000

veiksmų programos rodiklis

Produkto

projektai

skaičius

2

veiksmų programos rodiklis

įstaigos, kuriose modernizuota pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų vertinimo sistemos infrastruktūra, atnaujinta centralizuoto užduočių rengimo ir vertinimo materialinė bazė

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programosplius, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

3400000

600000

0

0

0

4000000

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2008-09-22

Susiję kvietimai