Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas VP3-3.2-AM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-3.2-AM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
195 519 628 €
Prašomas finansavimas:
242 989 709,92 €
Skirtas finansavimas:
194 327 359,34 €

Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

2012 m. lapkričio 28 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1419 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – sukurti šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti šiuolaikišką ES aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą.

Remiamos veiklos:

senų sąvartynų (šiukšlynų) uždarymas;

didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas;

žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas;

pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas;

komunalinių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros plėtra – biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sistemų infrastruktūros sukūrimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai:

regioniniai atliekų tvarkymo centrai;

uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ (tik veiklai „pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“);

partneriai:

savivaldybių administracijos;

juridiniai asmenys, įmonės ar organizacijos, įsteigtos Europos ekonominės erdvės valstybėje, taip pat jų filialai ar atstovybės.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Aplinkos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato ES aplinkosaugos reikalavimus atitinkančių sąvartynų dalies padidėjimas

procentiniai punktai

100

veiksmų programos rodiklis
į sąvartynus patenkan­čių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio sumažėjimas, palyginti su 2000 metais

procentiniai punktai

50

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir kuris prisidės prie veiksmų programos 3 tikslo strateginio konteksto rodiklio „Sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekis“
Produkto uždaryti ir sutvarkyti sąvartynai (šiukšlynai)

skaičius

249

veiksmų programos rodiklis
įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės

skaičius

33

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti
įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės

skaičius

34

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir kuris netiesiogiai prisidės prie veiksmų programos 3 tikslo strateginio konteksto rodiklio „Sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidžių atliekų kiekis“
įrengtas pavojingų atliekų sąvartynas

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti
  sukurti komunalinių atliekų perdirbimo ir (ar) kitokio panaudojimo pajėgumai

tonos per metus

700000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti“.

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­ty­­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

673592180

20464750

6786100

0

115226000

816069030

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi. Pagal priemonę nefinansuojami projektai, gaunantys paramą pagal Ūkio ministerijos administruojamą priemonę VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai