Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra VP3-3.3-SM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-3.3-SM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
21 699 065 €
Prašomas finansavimas:
23 875 353,5 €
Skirtas finansavimas:
21 699 685,27 €

Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra

LR Vyriausybės 2011 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

Priemonės aprašymas

Priemonė „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti oro kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – kompleksiškai modernizuoti viešojo transporto paslaugų sistemą, siekiant sumažinti oro taršą, užtikrinti efektyvesnį miesto gyventojų susisiekimą, skatinti darbo jėgos mobilumą, mažinti transporto spūstis, gerinti eismo saugą, užtikrinti aukštą teikiamų viešųjų transporto paslaugų kokybę.

Remiama veikla:

ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimas (troleibusai, autobusai, naudojantys dujas, elektros ir hibridinius variklius);

naujų troleibusų kontaktinio tinklo linijų tiesimas;

gatvių dalies, skirtos viešojo transporto judėjimui, rekonstrukcija („A“ juostų, įvažų į stoteles, stotelių paviljonų, atitvarų, žymėjimų ir kelio ženklų įrengimas);

dviračių infrastruktūros miestuose modernizavimas ir plėtra (miesto viešųjų dviračių sistemų (angl. „Bike sharing“) įrengimas, laikiklių, stoginių, apsaugos priemonių, aikštelių, takų įrengimas ir rekonstrukcija, dviračių įsigijimas);

automobilių ir dviračių stovėjimo aikštelių, skirtų persėsti į viešojo transporto priemones (angl. „Park&Ride“ ir „Bike&Ride“), įrengimas;

geležinkelio ir kelių keleivinių viešojo transporto priemonių pritaikymas dviračiams gabenti.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Vilniaus miesto savivaldybė;

Kauno miesto savivaldybė;

Klaipėdos miesto savivaldybė;

Šiaulių miesto savivaldybė;

Panevėžio miesto savivaldybė;

įmonės, kurios yra sudariusios sutartis teikti keleivių vežimo paslaugas geležinkelių transportu nustatytais vietinio susisiekimo maršrutais.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Susisiekimo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

padidėjusi švaresnių degalų (biodegalų, dujų) ir elektros energijos panaudojimo dalis sąlyginiais vienetais bendrame viešojo transporto sunaudojamų degalų kiekyje

procentai

3

veiksmų programos rodiklis

padidėjęs viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius

procentai

5

papildomas rodiklis

Produkto

atnaujintos viešojo transporto priemonės

skaičius

50

veiksmų programos rodiklis

nutiestas naujas troleibusų kontaktinis tinklas

kilometrai

10

veiksmų programos rodiklis

įrengti ir rekonstruoti dviračių takai

kilometrai

3

papildomas rodiklis

rekonstruotos gatvės viešajam transportui

kilometrai

10

papildomas rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

75366530

0

13299976

0

0

88666506

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-24

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos