ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas (3.programa) VP3-4.1-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-4.1-FM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.4 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
32 688 431 €
Prašomas finansavimas:
9 863 119,79 €
Skirtas finansavimas:
31 156 727,3 €

ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas (3.programa)

2011 m. lapkričio 16 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

Priemonė ,,ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą įgyvendinant šią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemą ir užtikrinti efektyvų šios sistemos funkcionavimą įgyvendinant Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, taip pat tobulinti valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, administruojančių Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.

Remiamos veiklos:

Sanglaudos skatinimo veiksmų programos rengimas, įgyvendinimas, valdymas, priežiūra, kontrolė, auditas;

valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, atliekančių Sanglaudos skatinimo veiksmų programos administravimo funkcijas, mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos administravimo srityje ir bendruosius įgūdžius).

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, ir įgyvendinančiosios institucijos, administruojančios Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (Žin., 2007, Nr. 114-4637).

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Finansų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie patobulino kvalifikaciją (dalyvavo mokymo kursuose mažiausiai kartą per metus) ir dirba ne trumpiau kaip vienerius metus Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje

procentai

90

veiksmų programos rodiklis
Produkto Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie patobulino kvalifikaciją ne mažiau kaip kartą per metus

skaičius

72

veiksmų programos rodiklis

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

123816842

0

0

0

0

123816842

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, patvirtintoje 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-23

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos