3 VP. Informavimas ir viešinimas VP3-4.2-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP3-4.2-FM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.4 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
2 219 544 €
Prašomas finansavimas:
97 022,7 €
Skirtas finansavimas:
1 871 148,05 €

3 VP. Informavimas ir viešinimas

2009 m. rugpjūčio 26 d. LRV nutarimo Nr. 969 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „3 VP. Informavimas ir viešinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti visuomenės informuotumą apie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, atlikti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos vertinimą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – užtikrinti viešą informacijos apie Sanglaudos skatinimo veiksmų programą pateikimą visoms tikslinėms grupėms plačiai naudojantis įvairiomis komunikacijos priemonėmis.

Remiamos veiklos:

informavimo ir viešinimo priemonių planų įgyvendinimas;

informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas;

informavimo ir viešinimo stebėsena.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Finansų ministerija, tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijos, administruojančios Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, vadovaudamosi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Finansų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

galimi paramos gavėjai, kurie žino apie ES struktūrinę paramą sanglaudos skatinimui

procentai

75

veiksmų programos rodiklis

Produkto

įgyvendintos informavimo iniciatyvos (informavimo kampanijos, konferencijos, seminarų ciklai, interneto puslapiai ir panašiai)

skaičius

21

veiksmų programos rodiklis

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

21667947

0

0

0

0

21667947

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, patvirtintoje 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206. 

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2009-09-17

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos