ES struktūrinės paramos vertinimas (3.programa) VP3-4.2-FM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-4.2-FM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.4 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
382 529 €
Prašomas finansavimas:
466 288,22 €
Skirtas finansavimas:
469 474,04 €

ES struktūrinės paramos vertinimas (3.programa)

2009 m. rugpjūčio 26 d. LRV nutarimo Nr. 969 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „ES struktūrinės paramos vertinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti visuomenės informuotumą apie Sanglaudos skatinimo veiksmų programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, atlikti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos vertinimą – įgyvendinimo. 

Priemonės tikslas – pagerinti ES fondų, skiriamų Sanglaudos skatinimo veiksmų programai finansuoti, panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, patobulinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos (toliau šiame skirsnyje vadinama – veiksmų programa) strategiją ir įgyvendinimą.

Remiamos šios veiklos, apibrėžtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plane, patvirtintame finansų ministro 2008 sausio 15 d. įsakymu Nr. 1K-018 (Žin., 2008, Nr. 9-314):

veiksmų programos (prioriteto, priemonės) einamasis veiklos vertinimas;

veiksmų programos (prioriteto, priemonės) einamasis strateginis vertinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

einamojo veiklos vertinimo projektus – koordinuojančioji, vadovaujančioji, tarpinės institucijos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139;

einamojo strateginio vertinimo projektus – koordinuojančioji ir tarpinės institucijos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139.

 (į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Finansų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 (į viršų)

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 (į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

vertinimo rekomendacijos, priimtos įgyvendinti

procentai

ne mažiau kaip 70(skaičiuojamas gautų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų santykis)

papildomas rodiklis

Produkto

atlikti vertinimai

procentai

100
(nuo suplanuotų vertinimų)

papildomas rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

9286263

0

0

0

0

9286263

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, patvirtintoje 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206. 

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2009-09-17

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos