ES struktūrinės paramos vertinimas (1.programa) VP1-5.2-FM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-5.2-FM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.5 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
314 394 €
Prašomas finansavimas:
385 194,61 €
Skirtas finansavimas:
385 194,61 €

ES struktūrinės paramos vertinimas (1.programa)

2009 m. rugsėjo 30 d. LRV nutarimo Nr. 1234 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „ES struktūrinės paramos vertinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti visuomenės informuotumą apie Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos teikiamą paramą ir įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos vertinimą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti ES fondų, skiriamų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programai finansuoti, panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, tobulinti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos (toliau vadinama – veiksmų programa) strategiją ir jos įgyvendinimą.

Remiamos šios veiklos, apibrėžtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plane, patvirtintame finansų ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1K-018 (Žin., 2008, Nr. 9-314):

veiksmų programos (prioriteto, priemonės) einamasis veiklos vertinimas;

veiksmų programos (prioriteto, priemonės) einamasis strateginis vertinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

einamojo veiklos vertinimo projektus – koordinuojančioji, vadovaujančioji, tarpinės institucijos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“;

einamojo strateginio vertinimo projektus – koordinuojančioji ir tarpinės institucijos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139.

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Finansų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

vertinimo rekomendacijos, priimtos įgyvendinti

procentai

ne mažiau kaip 70 procentų
(skaičiuojamas gautų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų santykis)

papildomas rodiklis

Produkto

atlikti vertinimai

procentai

100
(iš suplanuotų vertinimų)

papildomas rodiklis

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

4210996

0

0

0

0

4210996

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programoje, patvirtintoje 2007 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)4475, priimančiu veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)5690. 


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2009-10-13

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos