ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas VP4-1.1-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP4-1.1-FM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 4.1 Techninės paramos veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
63 637 858 €
Prašomas finansavimas:
20 100 768,06 €
Skirtas finansavimas:
63 479 536,02 €

ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas

2013 m. balandžio 3 d. LRV nutarimo Nr. 277 redakcija

Priemonės aprašymas 
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

Priemonės aprašymas

Priemonė „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – sukurti Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimo sistemą ir užtikrinti efektyvų šios sistemos funkcionavimą įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimo sistemą ir užtikrinti efektyvų šios sistemos funkcionavimą, tobulinti valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, administruojančių 2007–2013 metų ES struktūrinę paramą, kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.

Remiamos veiklos:

Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų rengimas, įgyvendinimas, valdymas, priežiūra, kontrolė, auditas;

valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, atliekančių 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimo funkcijas, mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos administravimo srityje ir bendruosius įgūdžius);

pasirengimas panaudoti 2014–2020 metų ES struktūrinę paramą, skiriamą programoms, tęsiančioms 2007–2013 metų konvergencijos tikslo programas;

projektų, finansuojamų iš Techninės paramos veiksmų programos, administravimas;

Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento administravimas ir užbaigimas;

projektų, finansuotų iš 2000–2006 metų Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimas.“

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę gali įgyvendinti:

vadovaujančioji, tvirtinančioji ir mokėjimo institucijos, Viešųjų pirkimų tarnyba, nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (Žin., 2007, Nr. 114-4637; 2012, Nr. 90-4698);

ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, ir įgyvendinančiosios institucijos, administruojančios daugiau nei vieną veiksmų programą, nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139;

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, kuriai Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikos gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ (Žin., 2003, Nr. 70-3171; 2007, Nr.108-4402pavesta atlikti audito institucijos funkcijas;

institucijos, kurios dalyvauja rengiantis panaudoti 2014–2020 metų ES struktūrinę paramą, skiriamą programoms, tęsiančioms 2007–2013 metų konvergencijos tikslo programas.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Finansų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

  (į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato ES struktūrinės paramos administravimo srityje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie patobulino kvalifikaciją per N metus (jiems buvo nustatyti individualūs kvalifikacijos tobulinimo planai ir jie mokėsi (įvykdė individualiuose kvalifikacijos tobulinimo planuose numatytus metinius mokymo planus) ir išdirbo ES struktūrinės paramos administravimo srityje N+1 metus

procentai

70

veiksmų programos rodiklis
Produkto ES struktūrinės paramos administravimo srityje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kuriems buvo nustatyti individualūs kvalifikacijos tobulinimo planai ir kurie mokėsi (įvykdė individualiuose kvalifikacijos tobulinimo planuose numatytus metinius mokymo planus (nustatoma kasmet (ES struktūrinės paramos administravimo srityje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, kuriems buvo nustatyti individualūs kvalifikacijos tobulinimo planai ir kurie mokėsi, skaičius ir procentas bus nustatomi nuolat pagal atsakingų institucijų teikiamą informaciją)

skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

procentai

301

(produkto skaitinė vertė nustatyta atsižvelgiant į valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičių 2007 m. birželio 1 d.; kintant valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičiui, produkto kiekybinė išraiška bus perskaičiuojama kasmet, kad atitiktų 90 procentų pakitusio skaičiaus)

 

50

veiksmų programos rodiklis

  (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

ES fondų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Iš viso

198650714

35056008

233706722

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Techninės paramos veiksmų programoje, patvirtintoje 2007 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)6717, priimančiu veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-05-23

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos