4 VP. Informavimas ir viešinimas VP4-1.2-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP4-1.2-FM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 4.1 Techninės paramos veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
16 799 103 €
Prašomas finansavimas:
3 982 564,89 €
Skirtas finansavimas:
16 798 134,84 €

4 VP. Informavimas ir viešinimas

LRV 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1079 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

Priemonės aprašymas

 

Priemonė ,,4 VP. Informavimas ir viešinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti pareiškėjų, projektų vykdytojų ir visuomenės informuotumą apie ES struktūrinę paramą, Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – pabrėžiant Europos Bendrijos vaidmenį, siekti skaidresnio ES fondų paramos skirstymo, užtikrinti viešą informacijos apie veiksmų programas pateikimą visoms tikslinėms grupėms plačiai naudojantis įvairiomis komunikacijos priemonėmis.

Remiamos veiklos:

informavimo ir viešinimo priemonių planų įgyvendinimas;

informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas;

informavimo ir viešinimo stebėsena.

(į viršų) 

 Galimi pareiškėjai

 

Projektus pagal priemonę gali įgyvendinti Finansų ministerija, tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijos, administruojančios daugiau nei vieną veiksmų programą arba visas veiksmų programas, vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139.

 (į viršų) 

Atsakingos institucijos

 

Už priemonę atsakinga Finansų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 (į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įgyvendintomis informavimo ir viešinimo iniciatyvomis pasinaudojusi, t. y. žinanti apie ES struktūrinę paramą Lietuvai 2007–2013 metais, visuomenės dalis

procentai

50

veiksmų programos rodiklis

Produkto

įgyvendintos informavimo iniciatyvos (informavimo kampanijos, konferencijos, seminarų ciklai, interneto puslapiai ir kita)

skaičius

50

veiksmų programos rodiklis

 (į viršų) 

Finansavimo planas

 (litais)

ES fondų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Iš viso

63 793 352

11 257 650

75 051 002

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Techninės paramos veiksmų programoje, patvirtintoje sprendimu Nr. K(2007)6717.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-08-12

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos