ES struktūrinės paramos vertinimas (4.programa) VP4-1.3-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP4-1.3-FM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 4.1 Techninės paramos veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
2 850 017 €
Prašomas finansavimas:
3 481 116,76 €
Skirtas finansavimas:
3 390 858,73 €

ES struktūrinės paramos vertinimas (4.programa)

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „ES struktūrinės paramos vertinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – atlikti Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų vertinimą ir stiprinti vertinimo galimybes – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – pagerinti ES struktūrinės paramos panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, veiksmų programų strategiją ir įgyvendinimą.

Remiamos šios veiklos, apibrėžtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plane, patvirtintame finansų ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1K-018 (Žin., 2008, Nr. 9-314):

ES struktūrinės paramos einamasis veiklos vertinimas;

ES struktūrinės paramos einamasis strateginis vertinimas;

ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo priemonių įgyvendinimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę gali įgyvendinti:

ES struktūrinės paramos einamojo veiklos vertinimo projektus – koordinuojančioji, vadovaujančioji, tarpinės institucijos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139;

ES struktūrinės paramos einamojo strateginio vertinimo projektus – koordinuojančioji ir tarpinės institucijos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139;

ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo projektus – koordinuojančioji institucija, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139.

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Finansų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

vertinimo rekomendacijos, priimtos įgyvendinti

procentai

ne mažiau kaip 70(skaičiuojamas gautų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų santykis)

veiksmų programos rodiklis

Produkto

atlikti strateginiai vertinimai

skaičius

vidutiniškai 3 vertinimai kasmet

veiksmų programos rodiklis

atlikti vertinimai

procentai

100
(nuo suplanuotų vertinimų)

papildomas rodiklis

įgyvendintos ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo priemonės

skaičius

30

papildomas rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

ES fondų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Iš viso

9 663 219

1 705 274

11 368 493

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Techninės paramos veiksmų programoje, patvirtintoje sprendimu Nr. K(2007)6717.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2009-05-07

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos