Elektroninio mokymosi paslaugos VP2-3.1-IVPK-07-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-07-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.3 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
3 870 105 €
Prašomas finansavimas:
4 836 654,31 €
Skirtas finansavimas:
3 869 372,58 €

Elektroninio mokymosi paslaugos

LRV 2009 m. kovo 18 d. nutarimo Nr. 221 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė „Elektroninio mokymosi paslaugos“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti galimybes elektroniniu būdu visiems norintiems šalies gyventojams ugdyti asmens bendrąją kultūrą, įgyti profesinei veiklai reikalingas žinias, lavinti ir tobulinti asmeninius gebėjimus. Elektroninis mokymasis suprantamas kaip interneto ir įvairialypės terpės technologijų naudojimas neformalaus suaugusiųjų švietimo kokybei gerinti, mokymosi išteklių ir paslaugų pasiekiamumo elektroniniu būdu galimybėms plėsti.

Remiama veikla – veiksmai, susiję su elektroninės neformalaus suaugusiųjų švietimo mokymosi programų ir objektų saugyklos ir nemokamos elektroninės prieigos prie jos kūrimu, kitų elektroninio mokymosi paslaugų ir virtualios mokymosi aplinkos plėtra. 

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina valstybės biudžetinės įstaigos. 

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra. 

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti su 2005 metų rodikliu)

procentiniai punktai

40

veiksmų programos rodiklis

sukurtų elektroninio mokymosi paslaugų registruoti vartotojai po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo

skaičius

50000

papildomas rodiklis

sukurtų elektroninio mokymosi paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo

procentai

70

papildomas rodiklis

Produkto

paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos paremtos interaktyvios elektroninės mokymosi paslaugos)

skaičius

3

 

veiksmų programos rodiklis

paremtų projektų metu į elektroninę terpę perkeltos mokymosi programos ir objektai

skaičius

100

 

papildomas rodiklis

 

Finansavimo planas


(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

24448598

4314458

0

0

0

28763056

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2009-04-14

Susiję kvietimai