Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas VP2-1.1-ŠMM-04-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.1-ŠMM-04-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.1 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
318 016 444 €
Prašomas finansavimas:
336 125 600,96 €
Skirtas finansavimas:
306 967 222,25 €

Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas

2013 m. liepos 24 d. LRV nutarimo Nr. 673 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) bazę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sustiprinti viešąją MTTP bazę, reikalingą MTTP projektams integruotuose mokslo, studijų ir verslo centruose (slėniuose) vykdyti ir nacionalinėms kompleksinėms programoms įgyvendinti.

Remiamos veiklos:

studijų infrastruktūros, reikalingos mokslui imliems ūkio subsektoriams, kūrimas;

MTTP veiklai vykdyti skirtos bendrosios, technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas, atnaujinimas, optimizavimas ir restruktūrizavimas;

MTTP infrastruktūros projektų dokumentacijos rengimas: galimybių studijų ir techninės dokumentacijos rengimas (detalieji planai, techniniai projektai, poveikio aplinkai vertinimas, rekonstrukcijos projektai, investicijų projektai ir kita.).

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

mokslo ir studijų institucijos;

viešosios įstaigos, kurių bent vienam iš dalyvių arba savininkui atstovauja mokslo ir studijų institucija.

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų centrai

skaičius

20

veiksmų programos rodiklis

bendros darbo vietos mokslinių tyrimų srityje

skaičius

605

papildomas rodiklis

pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių

skaičius

162

papildomas rodiklis

sukurtos, atnaujintos ir (arba) įranga aprūpintos mokomosios laboratorijos (auditorijos)

skaičius

131

papildomas rodiklis, kurio reikia Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2336, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

sukurtos, atnaujintos ir (arba) įranga aprūpintos mokslinės laboratorijos

skaičius

239

papildomas rodiklis, kurio reikia Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

MTTP bazės plėtros projektai

skaičius

26

veiksmų programos rodiklis

 

parengti MTTP infrastruktūros dokumentacijos projektai, skirti MTTP bazės plėtrai skaičius 3
papildomas rodiklis, kurio reikia Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. ISAK-563, ir Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti“.

 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

912434346

149776648

0

0

0

1062210994

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-03

Susiję kvietimai