Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas VP2-1.1-ŠMM-05-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.1-ŠMM-05-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.1 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
1 113 780 €
Prašomas finansavimas:
926 784,06 €
Skirtas finansavimas:
1 113 779,54 €

Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas

2013 m. liepos 24 d. LRV nutarimo Nr. 673 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

 Priemonė „Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) bazę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti infrastruktūrą, reikalingą žinių apie tyrimus, technologijas ir inovacijas sklaidai.

Remiama veikla – infrastruktūros, skirtos žinioms apie tyrimus, technologijas, inovacijas tobulinti ir skleisti moksleiviams ir jaunimui, kūrimas.

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras.

 Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 Projektų atrankos būdas

               Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įrengtos mobiliosios mokslinės demonstracijos laboratorijos

skaičius

2

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2335 (Žin., 2008, Nr. 7-261; 2009, Nr. 32-1252), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

MTTP bazės prlėtros projektai

skaičius

1

veiksmų programos rodiklis

 (į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai šaltiniai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

3268809

576849

0

0

0

3845658

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-03

Susiję kvietimai