Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse VP2-3.1-IVPK-08-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-08-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.3 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
6 544 651 €
Prašomas finansavimas:
7 240 335,09 €
Skirtas finansavimas:
6 544 651,3 €

Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse

2010 m. gruodžio 1 d. LRV nutarimo Nr. 1710 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

 Priemonė „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – kurti vartotojui patogias, lengvai pasiekiamas ir naudingas elektronines paslaugas, taip užtikrinti, kad informacinės ir ryšių technologijos būtų veiksmingai naudojamos regionų viešajam sektoriui modernizuoti.

Remiama veikla – veiksmai, susiję su savivaldybių administracijų teikiamų ir administruojamų interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų gyventojams ir verslo įmonėms, kūrimu (išskyrus sveikatos apsaugos paslaugas, kurios bus remiamos pagal prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-11-V įgyvendinimo priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“).

Galimi pareiškėjai

 Projektus pagal priemonę įgyvendina valstybės biudžetinės įstaigos, Lietuvos savivaldybių asociacija, savivaldybių administracijos.

Atsakingos institucijos

 Už priemonę atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti su 2005 metų rodikliu)

procentiniai punktai

40

veiksmų programos rodiklis

sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų dalis (iš visų atitinkamų paslaugų vartotojų) po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo

procentai

30

papildomas rodiklis

sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo

procentai

70

papildomas rodiklis

Produkto

paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos paremtos interaktyvios elektroninės valdžios paslaugos, teikiamos savivaldybių)

skaičius

40

veiksmų programos rodiklis

 

Finansavimo planas

 

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

21250000

3750000

0

0

0

25000000

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2010)1047, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.

 


Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Susisiekimo ministerijos. Informacija atnaujinta 2011-02-15

Susiję kvietimai