Skaitmeninės televizijos plėtros skatinimas VP2-3.1-IVPK-09-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-09-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.3 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
2 617 536 €
Prašomas finansavimas:
2 586 017,15 €
Skirtas finansavimas:
3 042 458,29 €

Skaitmeninės televizijos plėtros skatinimas

2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Skaitmeninės televizijos plėtros skatinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – informuoti visuomenę ir verslo įmones apie skaitmeninės televizijos, veikiančios naudojant skirtingas technologijas, savybes, teikiamas galimybes ir diegimo procesą Lietuvoje.

Remiamos veiklos:

elektroninių sprendimų, skirtų informacijai apie skaitmeninės televizijos savybes ir diegimo procesą Lietuvoje skleisti, kūrimas;

programos, nustatančios informavimo apie skaitmeninę televiziją ir jos viešinimo principus, tikslus, uždavinius ir jos įgyvendinimo priemones, rengimas;

informavimo ir viešinimo priemonių, skirtų skaitmeninei televizijai Lietuvoje populiarinti, kūrimas ir įgyvendinimas;

tyrimų, skirtų gyventojų ir verslo įmonių informuotumui apie skaitmeninę televiziją įvertinti, atlikimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina valstybės biudžetinės įstaigos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti su 2005 metų rodikliu)

procentiniai punktai

40

veiksmų programos rodiklis

sukurto elektroninio sprendimo vartotojų, teigiamai vertinančių šį sprendimą, dalis po 2 metų nuo sprendimo sukūrimo

procentai

70

papildomas rodiklis

gyventojai, žinantys apie perėjimo nuo analoginio antžeminio transliavimo prie skaitmeninio transliavimo procesą

procentai

75

papildomas rodiklis

Produkto

sukurti elektroniniai sprendimai, skirti informacijai apie skaitmeninės televizijos savybes ir jos diegimo procesą Lietuvoje skleisti

skaičius

1

papildomas rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

8929250

1575750

0

0

0

10505000

(į viršų)


Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-14

Susiję kvietimai