Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse VP2-3.1-IVPK-11-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-11-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.3 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
6 644 181 €
Prašomas finansavimas:
6 652 855,69 €
Skirtas finansavimas:
6 643 414,14 €

Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse

2010 m. gruodžio 1 d. LRV nutarimo Nr. 1710 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas šalies savivaldybių gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų (IRT)  priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o savivaldybių tarybų įsteigtoms viešosioms įstaigoms, teikiančioms sveikatos priežiūros paslaugas, – tarpusavyje bendradarbiauti, saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis.

Remiamos veiklos: veiksmai, susiję su savivaldybių kompetencijai priskirtų elektroninių sveikatos paslaugų, skirtų šalies savivaldybių gyventojams ir pacientams, ir joms teikti reikalingų priemonių kūrimu.

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybių tarybų įsteigtos viešosios įstaigos, teikiančios sveikatos priežiūros paslaugas.

 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti su 2005 metų rodikliu)

procentiniai punktai

40

veiksmų programos rodiklis

sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų dalis (iš visų atitinkamų paslaugų vartotojų) po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo

procentai

 

30

papildomas rodiklis

sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo

procentai

 

70

papildomas rodiklis

Produkto

paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos paremtos interaktyvios regioninės elektroninės sveikatos paslaugos)

skaičius

10

 

veiksmų programos rodiklis

 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

19499874

3441154

0

0

0

22941028

 

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-02-15

Susiję kvietimai