Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija) VP1-3.1-ŠMM-07-K

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-07-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.3 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
32 418 617 €
Prašomas finansavimas:
115 530 792,09 €
Skirtas finansavimas:
33 187 775,22 €

Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)

2012 m. lapkričio 28 d. LRV nutarimo Nr. 1423 redakcja

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir mobilumą, taip pritraukti aukšto lygio mokslininkus į Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę, stiprinti jos konkurencingumą pasaulyje.

Remiamos veiklos:

konkursinis Lietuvos tarptautinio lygio mokslininkų finansavimas („grantas“);

konkursinis finansavimas („grantas“) aukšto lygio mokslininkams pritraukti ir reintegruoti.

 

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina mokslininkai ir kiti tyrėjai, dirbantys mokslo ir studijų institucijose.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-349 (Žin., 2008, Nr. 132-5093), nustatyta tvarka paskirtas visuotinės dotacijos valdytojas.

 

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)
 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pagal darbo sutartis įdar­bintų mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studen­tus), kurie ir toliau ten dirba po 6 mėnesių po projekto pabaigos, dalis

procentai

80

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3-iojo prioriteto 2-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektai

skaičius

100

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

finansuotos subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus) mokslo tiriamajai veiklai

skaičius

100

veiksmų programos rodiklis

pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus) viešajame sektoriuje

skaičius

200

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3-iojo prioriteto 2-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

 

(į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

111935000

0

0

0

0

111935000

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai