Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-21-K

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-21-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
7 756 321 €
Prašomas finansavimas:
16 550 020,25 €
Skirtas finansavimas:
7 741 455,56 €

Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra

2011 m. lapkričio 23 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – atnaujinti ir modernizuoti nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūrą.

Remiamos veiklos:

nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų infrastruktūros modernizavimas – statybos, rekonstravimo ir remonto darbų atlikimas, aprūpinimas reikiama įranga ir baldais, taip pat atsižvelgiant į nevalstybinių mokyklų funkcijas ir tikslinių grupių poreikius aprūpinimas mokymo priemonėmis;

valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros modernizavimas – statybos, rekonstravimo ir remonto darbų atlikimas, aprūpinimas reikiama įranga ir baldais, taip pat atsižvelgiant į meninio ugdymo mokyklų funkcijas ir tikslinių grupių poreikius aprūpinimas mokymo priemonėmis.

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

nevalstybinės bendrojo lavinimo mokyklos, nevalstybinės gimnazijos arba nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų savininkai, dalyviai, dalininkai;

nevalstybinės bendrojo lavinimo mokyklos, nevalstybinės gimnazijos arba nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų savininkai.

 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

 

tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

1900

veiksmų programos rodiklis

Produkto

projektai

skaičius

5

veiksmų programos rodiklis

modernizuotos nevalstybinės bendrojo lavinimo mokyklos

skaičius

3

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331 (Žin., 2008, Nr. 7-257), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

modernizuotos valstybinės bendrojo lavinimo mokyklos, vykdančios meninio ugdymo programas

skaičius

2

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius įgyvendinimo stebėsenai atlikti

  

Finansavimo planas

(litais) 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

23793100

1697932

0

0

2949023

28440055

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-24

Susiję kvietimai