Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose VP1-2.2-ŠMM-09-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-09-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
12 591 063 €
Prašomas finansavimas:
13 192 423,82 €
Skirtas finansavimas:
12 733 701,93 €

Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose

2012 m. rugpjūčio 21 d. LRV nutarimo Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Studijų programų plėtra nacionalinėse kompleksinėse programose“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – atnaujinti esamas, sukurti ir įgyvendinti naujas studijų programas, kurių reikia nacionalinėms kompleksinėms programoms (toliau šiame skirsnyje vadinama – NKP) įgyvendinti, ir skatinti tęstinį dėstytojų, dalyvaujančių įgyvendinant NKP, kvalifikacijos tobulinimą.

Remiama veikla – studijų programų mokslui imliuose ūkio subsektoriuose kūrimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas (įskaitant studijų personalo (dėstytojų) kompetencijų ugdymą) I ir II studijų pakopose.

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina aukštosios mokyklos.

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra. 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

Produkto

studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

880

veiksmų programos rodiklis

dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1080

veiksmų programos rodiklis

parengtos arba atnaujintos I ir II pakopų studijų programos

skaičius

60

papildomas rodiklis, kurio reikia Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2336 (Žin., 2008, Nr. 7-262, Nr. 122-4641), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

dėstytojų stažuotės

skaičius

55

papildomas rodiklis, kurio reikia Bendrosios nacionalinės kompleksinės programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES fondų

lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Iš viso

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

37561033

6595629

0

32788

0

44189450

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.“


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-25

Susiję kvietimai