Universitetų infrastruktūros plėtra VP3-2.2-ŠMM-18-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-18-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
42 446 667 €
Prašomas finansavimas:
45 468 616,71 €
Skirtas finansavimas:
45 343 273,92 €

Universitetų infrastruktūros plėtra

2010 m. birželio 2 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 712 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Universitetų infrastruktūros plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti universitetų infrastruktūrą, skirtą studijoms, ir jos atitiktį universitetų misijai ir veiklos uždaviniams.

Remiama veikla:

valstybinių universitetų infrastruktūros plėtojimas (nauja statyba, rekonstravimas ir (ar) remontas) reorganizavus aukštąsias mokyklas arba reorganizavus ar sujungus aukštųjų mokyklų padalinius;

pagrindinės įrangos (mokomosios, laboratorinės), kurios reikia konkrečiai studijų programai įgyvendinti, atnaujinimas ir naujos įsigijimas (parama taip pat gali būti skiriama patalpoms, kuriose pagal šią veiklą laikoma įsigyjama ar atnaujinama pagrindinė įranga, pritaikyti ir atnaujinti);

modernių informacijos technologijų diegimas, tiesiogiai reikalingas studijų programų kokybei gerinti (parama bus skiriama institucijoms informacijos technologijų kompiuterinei ir programinei įrangai atnaujinti, naujai įsigyti ar sukurti).

  

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina universitetai.

 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 (į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

4750

veiksmų programos rodiklis

Produkto

projektai

skaičius

11

veiksmų programos rodiklis

universitetai, pagerinę studijų infrastruktūrą

skaičius

11

papildomas rodiklis“.

(į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­ty­­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

128002765

22588723

0

0

0

150591488“.

(į viršų)    

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi. 


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-11-10

Susiję kvietimai