Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas VP3-1.1-AM-02-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.1-AM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
5 248 300 €
Prašomas finansavimas:
9 675 086,81 €
Skirtas finansavimas:
5 403 828,67 €

Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas

2011 m. lapkričio 23 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Priemonės įgyvendinimo būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų pagerinimui– įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti daugiabučių namų butų savininkus modernizuoti namus, kurių energijos vartojimas neefektyvus.

Remiama veikla – daugiabučių namų modernizavimo skatinimo priemonių įgyvendinimas (daugiabučių namų modernizavimo viešinimas, daugiabučių namų butų savininkų informavimas ir konsultavimas, tipinių projektų parengimas, įgyvendintų projektų rezultatų monitoringas ir panašiai).

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina viešoji įstaiga Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Aplinkos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.


(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

paskatinta potencialių paramos gavėjų

procentai

100

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

įgyvendintos skatinimo iniciatyvos

skaičius

50

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

30000000

5294118

0

0

0

35294118

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-24

Susiję kvietimai