Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą VP3-2.1-SAM-12-K

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-12-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
5 011 244 €
Prašomas finansavimas:
10 027 289,53 €
Skirtas finansavimas:
5 008 310,99 €

Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą

2012 m. liepos 4 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Priemonės įgyvendinimo būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Investicijos į privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – teikti geros kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – modernizuoti ir optimizuoti viešųjų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų infrastruktūrą privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Remiamos veiklos:

privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių antrines ambulatorines paslaugas, aprūpinimas diagnostine medicinos įranga, skirta antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti, ir patalpų, susijusių su antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimu, remontas (rekonstravimas);

privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių dienos chirurgijos paslaugas, aprūpinimas medicinos įranga, skirta dienos chirurgijos paslaugoms teikti, ir patalpų, susijusių su dienos chirurgijos paslaugų teikimu, remontas (rekonstravimas).  

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios antrinio lygio ambulatorines ir (ar) dienos chirurgijos paslaugas ir atitinkančios už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Priemonės atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.
(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato pacientai, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas

skaičius

76400

veiksmų programos rodiklis
Produkto paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos

skaičius

11

veiksmų programos rodiklis
įgyvendinti projektai

skaičius

11

veiksmų programos rodiklis

 

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

17418415

0

0

0

3081292

20541944

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-07-13

Susiję kvietimai