INVEST LT+ VP2-2.1-ŪM-05-V

Viskas apie priemonę
VP2-2.1-ŪM-05-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.2 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
27 347 767 €
Prašomas finansavimas:
30 746 181,63 €
Skirtas finansavimas:
26 278 534,36 €

INVEST LT+

2013 m. liepos 24 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 709 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Invest LT+“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti įmonių produktyvumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – pritraukti tiesiogines užsienio investicijas.

Remiama veikla - tiesioginės užsienio investicijos į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina privatieji juridiniai asmenys ar užsienio įmonių filialai, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija suteikė teisę vykdyti priemonės veiklas.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pritraukta privačių investicijų

mln. litų

300

veiksmų programos rodiklis

sukurtos ilgalaikės darbo vietos

skaičius

1150

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

Produkto

įgyevndinti investiciniai projektai

skaičius

28

papildomas rodiklis, kuris tiesiogiai susijęs su veiksmų programos produkto rodikliu ir kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendinimo stebėsenai atliktiir projekto kokybei užtikrinti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

127709673

0

0

0

191000000

318709673

 (į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-02

Susiję kvietimai