Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra VP1-2.2-ŠMM-10-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-10-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
13 707 311 €
Prašomas finansavimas:
13 339 390,62 €
Skirtas finansavimas:
14 745 768,56 €

Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra

2012 m. lapkričio 28 d. LRV nutarimo Nr. 1423 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas, siekiant gerinti pilietinio ir tautinio ugdymo pasiūlą, didinti socializacijos ir užimtumo formų įvairovę.

Remiamos veiklos:

pilietinio ir tautinio ugdymo plėtra įvairiuose švietimo lygmenyse, stiprinant mokinių ir suaugusiųjų gebėjimus prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių, skatinant jų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime;

mokinių socializacijos ir užimtumo formų plėtra įgyvendinant neformaliojo švietimo programas;

geros kokybės neformaliojo švietimo paslaugoms teikti reikalingų gebėjimų ugdymas;

neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos įgyvendinimas.

 

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Švietimo mainų paramos fondas;

viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;

Ugdymo plėtotės centras.

 

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

moksleivių, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis

  socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis procentai 90 papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

Produkto

mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

900

veiksmų programos rodiklis

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

160

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

moksleiviai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

64000

papildomas rodiklis

  socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas skaičius 500 papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

38019611

6708993

50000

0

490000

45268604

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Parama bus skiriama toms priemonės veikloms, kurios nebus finansuojamos pagal VP2-3.1-IVPK-07-V priemonę „Elektroninio mokymosi paslaugos“.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai