Informacinių technologijų sauga VP2-3.2-IVPK-02-K

Viskas apie priemonę
VP2-3.2-IVPK-02-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.3 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
11 276 490 €
Prašomas finansavimas:
17 302 965,51 €
Skirtas finansavimas:
11 929 709,13 €

Informacinių technologijų sauga

2010 m. gruodžio 1 d. LRV nutarimo Nr. 1710 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Informacinių technologijų sauga“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – užtikrinti efektyvesnę valstybės institucijų, valdančių svarbiausias valstybės informacines sistemas, informacinių ir ryšių technologijų saugą, informacijos apsaugą nuo nesankcionuoto jos pakeitimo ir panaudojimo.

Remiamos veiklos – veiksmai, skirti valstybės institucijų informacinių ir ryšių technologijų saugos, informacijos apsaugos nuo nesankcionuoto jos pakeitimo ir panaudojimo priemonėms kurti ir diegti.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai – valstybės biudžetinės įstaigos, valdančios pirmos kategorijos, priskirtos vadovaujantis Valstybės institucijų ir įstaigų informacinių sistemų klasifikavimo pagal jose tvarkomą elektroninę informaciją gairėmis, patvirtintomis vidaus reikalų ministro 2007 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-247 (Žin., 2007, Nr. 78-3160), informacines sistemas;

partneriai – valstybės įmonės.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR susisiekimo ministerijos.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

interneto vartotojų, kurie pasitiki elektroninio bendravimo su viešosiomis institucijomis saugumu, dalies padidėjimas

procentiniai punktai

12

papildomas rodiklis

pirmos kategorijos informacinės sistemos prieinamumo pažeidimų sumažėjimas procentai 20 papildomas rodiklis

Produkto

paremtų projektų, susijusių su saugos klausimais, skaičius

skaičius

10

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­ty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

33095147

5840320

0

0

0

38935467

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-02-15

Susiję kvietimai