Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas VP2-4.2-ŪM-03-V

Viskas apie priemonę
VP2-4.2-ŪM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.4 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
8 899 172 €
Prašomas finansavimas:
14 750 746,93 €
Skirtas finansavimas:
8 908 727,55 €

Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas

2013 m. liepos 24 d. LRV nutarimo Nr. 709 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – keisti energetikos tinklų infrastruktūrą, taip sudaryti sąlygas optimaliai plėtoti viešąją infrastruktūrą, siekiant darnios urbanistinės ir regioninės plėtros.

Remiama veikla – energetikos objektų, priklausančių energetikos įmonėms, tačiau esančių kitų savininkų žemėje ar statiniuose, rekonstravimas ir perkėlimas žemės ar statinių savininko ir energetikos įmonės susitarimu, kai tai būtina viešosios infrastruktūros plėtros projektams įgyvendinti.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai – juridiniai asmenys, įgyvendinantys viešosios infrastruktūros plėtros projektus, kuriems įgyvendinti būtina rekonstruoti ar perkelti energetikos objektus, priklausančius energetikos įmonėms, tačiau esančius kitų savininkų žemėje ar statiniuose;

partneriai – energetikos įmonės, kurioms priklausantys energetikos objektai rekonstruojami ar perkeliami įgyvendinant priemonės veiklas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato atlaisvintų viešajai infrastruktūrai plėtoti teritorijų plotas

hektarai

20

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
Produkto perkeltų elektros perdavimo linijų ilgis

kilometrai

12

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

34035880

0

0

0

0

34035880

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-02

Susiję kvietimai