Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra VP3-2.4-SADM-03-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.4-SADM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
46 096 683 €
Prašomas finansavimas:
46 015 546,99 €
Skirtas finansavimas:
45 729 341,53 €

Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

2012 m. liepos 18 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – paskatinti socialinės rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – užtikrinti pagyvenusiems asmenims, neįgaliesiems ir vaikams aukštą stacionariose socialinių paslaugų įstaigose teikiamų paslaugų kokybę ir saugią aplinką, modernizuojant esamas ar kuriant naujas stacionarių socialinių paslaugų įstaigas.

Remiama veikla: stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros kūrimas arba modernizavimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės biudžetinės įstaigos;

savivaldybių biudžetinės įstaigos;

viešosios įstaigos;

asociacijos;

religinės bendruomenės ar bendrijos;

labdaros ir paramos fondai.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą

skaičius

2000

veiksmų programos rodiklis

Produkto

Pastatyti, rekonstruoti, suremontuoti objektai ar objektai, kuriuose atnaujinta įranga

skaičius

35

veiksmų programos rodiklis

 

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

128550000

22685294

0

0

0

151235294

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-26

Susiję kvietimai