ASISTENTAS-1 VP2-2.2-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP2-2.2-ŪM-01-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.2 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
4 061 547 €
Prašomas finansavimas:
7 210 739,63 €
Skirtas finansavimas:
4 095 555,76 €

ASISTENTAS-1

2013 m. liepos 24 d. LRV nutarimo Nr. 709 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Asistentas-1“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti asocijuotų verslo struktūrų teikiamų paslaugų, susijusių su verslo pradžia, verslo augimu ir užsienio rinkų plėtra, prieinamumą šalies įmonėms.

Remiamos veiklos:

įmonių verslo pradžiai, verslo augimui, darbo vietų kūrimui ir užsienio rinkų plėtrai reikalingų renginių organizavimas, ekspertų samdymas, galimybių studijų parengimas;

įmonių ir jų produkcijos pristatymas tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose, įskaitant pristatymui reikalingos rinkodaros medžiagos parengimą.


 (į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.“


  (į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

  (į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

  (į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įmonės, eksportuojančios į naujas rinkas po projekto įgyvendinimo

skaičius

10

papildomas rodiklis, kuris tiesiogiai susijęs su veiksmų programos rezultato rodikliu ir kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

įmonės, išplėtusios savo esamas eksporto rinkas po projekto įgyvendinimo

skaičius

30

papildomas rodiklis, kuris tiesiogiai susijęs su veiksmų programos rezultato rodikliu ir kurio reikia uždavinio ir priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

įmonių, dalyvavusių projekto veiklose, eksporto padidėjimas

procentai

20

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti

įmonėse, dalyvavusiose projekto veiklose, sukurtos arba išsaugotos darbo vietos

skaičius

100

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, strateginio konteksto rodikliui apskaičiuoti ir projekto kokybei užtikrinti

Produkto

verslo aplinkos gerinimo projektai

skaičius

10

veiksmų programos rodiklis

įmonių, dalyvavusių pareiškėjo organizuotuose renginiuose, skaičius

skaičius

100

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, sąsajai su strateginiu konteksto rodikliu nustatyti ir projekto kokybei užtikrinti

įmonių, pasinaudojusių pareiškėjo suteiktomis ekspertinėmis paslaugomis, skaičius

skaičius

50

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, sąsajai su strateginiu konteksto rodikliu nustatyti ir projekto kokybei užtikrinti

įmonių, pasinaudojusių atliktomis galimybių studijomis, skaičius

skaičius

30

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, sąsajai su strateginiu konteksto rodikliu nustatyti ir projekto kokybei užtikrinti

įmonių, dalyvavusių tarptautinėse parodose, skaičius

 

skaičius

50

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, sąsajai su strateginiu konteksto rodikliu nustatyti ir projekto kokybei užtikrinti

įmonių, dalyvavusių kontaktų mugėse, verslo misijose, skaičius

 

skaičius

80

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti, sąsajai su strateginiu konteksto rodikliu nustatyti ir projekto kokybei užtikrinti

 (į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

14447249

0

0

0

4018235

18465484

 
 (į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš Europos Sąjungos finansuojamas programas atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-02

Susiję kvietimai