MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas VP1-3.1-ŠMM-05-K

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-05-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.3 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
9 742 392 €
Prašomas finansavimas:
19 647 284,68 €
Skirtas finansavimas:
9 976 628,42 €

MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas

2012 m. lapkričio 28 d. LRV nutarimo Nr. 1423 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai 
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – stiprinti mokslo ir studijų institucijas, kurios 2009–2010 metais dalyvavo mokslo ir studijų institucijų tinklo pertvarkoje, mokslo ir studijų įstaigų asociacijas arba kitas organizacijas, kurių uždaviniai skirti bendriems mokslo, studijų ir ūkiniams ar socialiniams uždaviniams spręsti, arba įgyvendinti jungtines tyrimų ar integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programas, arba koordinuoti nacionalines kompleksines programas ar nacionalines technologines platformas.

Remiamos veiklos:

vietinio ir (arba) tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas ir (ar) koordinavimas – tematinių ir partnerystės tinklų kūrimas ir (ar) skatinimas (pavyzdžiui, narystė tarptautinėse organizacijose, viešojo pobūdžio informacinių portalų, vidinių duomenų bazių, buhalterinių, personalo informacinių sistemų kūrimas, jų turinio palaikymas, specializuotų renginių organizavimas ir koordinavimas, viešojo pobūdžio informacinės medžiagos kūrimas, rengimas ir sklaida);

institucinių gebėjimų stiprinimas, darbuotojų kompetencijų ugdymas;

vidinių institucijų struktūros, mokslo tyrimų krypčių optimizavimas (pavyzdžiui, galimybių studijų, tyrimų rengimas, konferencijų, vizitų organizavimas, viešinimas).

 

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

asociacijos;

viešosios įstaigos;

Lietuvos mokslo akademija;

mokslinių tyrimų institutai, sukurti sujungus kelias mokslinių tyrimų įstaigas;

universitetai, prie kurių prijungtos mokslinių tyrimų įstaigos;

universitetai, į kurių sudėtį įtraukiami kitų aukštųjų mokyklų filialai;

universitetai, kurie reorganizavimo metu sujungti;

asociacijos ar viešosios įstaigos, kurios koordinuoja arba įgyvendina jungtines tyrimų ar integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtros programas arba koordinuoja nacionalines kompleksines programas ar nacionalines technologines platformas.

 

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

(į viršų)

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus), kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo programas ir gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

85

veiksmų programos rodiklis
mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, mokslo ir studijų įstaigų asociacijų arba kitų organizacijų narių (fizinių asmenų), kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo programas ir gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

85

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
Produkto mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1900

veiksmų programos rodiklis
mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, mokslo ir studijų įstaigų asociacijų arba kitų organizacijų nariai (fiziniai asmenys), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

450

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti.

 

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

30839000

3977647

0

0

0

34816647

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai