Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas VP2-1.1-ŠMM-06-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.1-ŠMM-06-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.1 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
7 150 110 €
Prašomas finansavimas:
7 555 380,28 €
Skirtas finansavimas:
7 150 109,94 €

Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas

2013 m. liepos 24 d. LRV nutarimo Nr. 673 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Nacionalinių mokslo programų ir kitų aukšto lygio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros  projektų vykdymas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) bazę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti mokslinę aplinką šalies ūkio ar kultūros plėtotei svarbioms problemoms spręsti, sukurti nacionalinėms mokslo programoms ir kitiems aukšto arba tarptautinio lygio MTTP projektams vykdyti reikalingą technologinę ir informacinę infrastruktūrą.

Remiamos veiklos:

nacionalinėms mokslo programoms įgyvendinti skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas;

MTTP veikloms vykdyti skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas.

(į viršų)

 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina mokslo ir studijų institucijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaičius 5 papildomas rodiklis
  bendros darbo vietos mokslinių tyrimų srityje skaičius 60 papildomas rodiklis
Produkto MTTP bazės plėtros projektai

skaičius

40

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

20984715

3703185

0

0

0

24687900

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Įgyvendinant pagal priemonę finansuojamas veiklas, bus skiriama parama mokslo ir studijų institucijų, siekiančių sukurti nacionalinėms mokslo programoms ir kitiems aukšto arba tarptautinio lygio MTTP projektams vykdyti reikalingą technologinę ir informacinę infrastruktūrą, projektams, jeigu jie nėra finansuojami pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“.

(į viršų) 

 


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-03

Susiję kvietimai