Inogeb LT-3 VP2-1.4-ŪM-05-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.4-ŪM-05-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.1 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
9 511 035 €
Prašomas finansavimas:
12 035 842,01 €
Skirtas finansavimas:
9 255 069,33 €

Inogeb LT-3

2012 m. birželio 27 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Inogeb LT-3“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) srityje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą siekiant sukurti veiksmingą žinių ir technologijų sklaidos terpę, kuri skatintų šalies įmones aktyviau plėtoti MTTP ir inovacijų veiklą.

Remiamos veiklos:

informacijos apie MTTP ir inovacijų programas, ES paramą verslo plėtrai, inovacinius projektus sklaida ir Lietuvos pasiekimams MTTP ir inovacijų srityje populiarinti: viešo pobūdžio informacinės medžiagos (taip pat garso ir vaizdo) kūrimas, rengimas ir sklaida, informacinių tinklalapių ir duomenų bazių kūrimas ir jų turinio palaikymas, dalyvavimas panašią veiklą plėtojančių užsienio ir tarptautinių organizacijų projektuose;

viešosios paslaugos smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau šiame skirsnyje vadinama – SVV) subjektams, kuriantiems, siekiantiems kurti ir diegti inovacijas, susijusias su:

verslo ir mokslo bendradarbiavimu bei inovacijų partnerystės skatinimu ir plėtra: verslo ir mokslo visuomenės bendradarbiavimo skatinimo priemonių įgyvendinimas, partnerių įmonėms, mokslo ir studijų institucijoms paieškos paslaugų teikimas, įmonių technologinių poreikių nustatymas ir partnerių suradimas, konsultavimas intelektinės nuosavybės apsaugos paslaugų, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo, technologijų perdavimo klausimais, inovacinių tinklų kūrimosi projektų inicijavimas, paramos inovacijoms teikimo paslaugų paklausos didinimas;

informacinės pagalbos, konsultacijų administruojamų tarptautinių MTTP, inovacijų ir su jomis siejamų programų klausimais teikimu: galimybių dalyvauti tarptautinėse MTTP ir inovacijų programose ir panašią veiklą vykdančių organizacijų veiklose klausimais, nacionalinės, ES ir tarptautinės finansinės paramos gavimo klausimais inicijuojant ar įgyvendinant inovacijų plėtros projektus, elektroninių paslaugų diegimo klausimais;

kita susijusi veikla įvairiai inovacijų plėtrai skatinti ir MTTP bei inovacijų aplinkai gerinti.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjas – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra;

partneriai – viešieji juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.


(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės planavimas.
(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje 

(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

  

sukurtos naujos technologinės įmonės

skaičius

50

veiksmų programos rodiklis

SVV subjektai, pasinaudoję konsultavimo, informavimo paslaugomis, susijusiomis su tarptautinėmis MTTP, inovacijų ir su jomis siejamomis programomis

skaičius

1000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

bendrų verslo, mokslo ir studijų institucijų, inovacinių tinklų projektų skaičiaus padidėjimas per 2 metus po projekto įgyvendinimo

procentai

15

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

Produkto

 

 

 

 

 

 

MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimo projektai

skaičius

3

veiksmų programos rodiklis

įgyvendintos MTTP srities ir inovacijų populiarinimo ir sklaidos priemonės

skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

įgyvendintos verslo ir mokslo bendradarbiavimo ir inovacijų tinklų kūrimosi skatinimo priemonės

skaičius

5

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

 (į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

15439699

0

0

0

0

15439699

 
 (į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš Europos Sąjungos finansuojamas programas atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-07-13

Susiję kvietimai