Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra VP2-4.1-ŪM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-4.1-ŪM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.4 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
20 694 144 €
Prašomas finansavimas:
23 235 938,95 €
Skirtas finansavimas:
20 694 144,31 €

Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra

2012 m. rugsėjo 19 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į ES bendrąsias elektros ir dujų vidaus rinkas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – modernizuoti gamtinių dujų perdavimo sistemą, siekiant didinti gamtinių dujų tiekimo patikimumą ir sudaryti sąlygas integruotis į ES bendrąją gamtinių dujų rinką.

Remiamos veiklos:

- esamų gamtinių dujų perdavimo tinklų ir jų priklausinių modernizavimas;
- naujų gamtinių dujų perdavimo tinklų ir jų priklausinių statyba.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina juridiniai asmenys, nuosavybės ar kita teise valdantys gamtinių dujų perdavimo tinklus ir atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

suformuoti papildomi gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumai

tūkst. kub. metrų/val

50

veiksmų programos rodiklis

pritraukta privačių investicijų

mln. litų

80

veiksmų programos rodiklis

Produkto

nutiesta naujų magistralinių dujotiekių

kilometrai

137,5

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­ty­bės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

77061316

0

0

0

77061316

154122632

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-25

Susiję kvietimai