Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas VP1-3.1-ŠMM-08-K

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-08-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.3 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
10 196 546 €
Prašomas finansavimas:
12 592 207,49 €
Skirtas finansavimas:
10 196 545,99 €

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas

2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 851 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti mokslininkų ir kitų tyrėjų aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTEP) veiklą pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas.

Remiama veikla – aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas.

 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina mokslo ir studijų institucijos kartu su aukšto tarptautinio lygio mokslininkais ir kitais tyrėjais.

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pagal darbo sutartis įdarbintų mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus), kurie ir toliau ten dirba po 6 mėnesių po projekto pabaigos, dalis

procentai

80

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3-iojo prioriteto 2-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

įgyvendinti MTEP projektai

skaičius

30

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

finansuotos subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus) mokslo tiriamajai veiklai

skaičius

30

veiksmų programos rodiklis

pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus) viešajame sektoriuje

skaičius

60

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3-iojo prioriteto 2-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

 

Projektams skiriamas finansavimas

 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

 

nacionalinės projektų lėšos

 

ES fondų lėšos – iki

Lietuvos Res­publikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

 

35312000

0

0

0

0

35312000

 


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-23

Susiję kvietimai