Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas VP1-3.1-ŠMM-10-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-10-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.3 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
13 787 191 €
Prašomas finansavimas:
13 903 768,21 €
Skirtas finansavimas:
13 792 096,01 €

Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas

2012 m. rugpjūčio 21 d. LRV nutarimo Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų skatinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti aukšto tarptautinio lygio mokslinių tyrimų, nukreiptų į ateityje Lietuvos gerovę ir konkurencingumą lemsiančias prioritetines ūkio sritis, numatytas Lietuvos inovacijų 2010-2020 metų strategijoje, vykdymą bei skatinti aukšto tarptautinio lygio mokslinius tyrimus aukštųjų ir (arba) vidutiniškai aukštų technologijų srityse.

Remiamos veiklos: 

- mokslinių tyrimų veiklos, atliekamos kartu su tarptautinėmis pramonės įmonėmis  arba jų laboratorijose pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis mokslinių tyrimų srityse
- mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo ir studijų institucijų darbuotojų, atsakingų už mokslinių tyrimų rezultatų komercinimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo klausimus, kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas pagal specialiųjų ir bendrųjų gebėjimų poreikius mokslinių tyrimų srityse.

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina uždaroji akcinė bendrovė Lietuvos tyrimų centras.

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus), kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo programas bei gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

85

veiksmų programos rodiklis

įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektai

skaičius

6

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

 

mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

40

veiksmų programos rodiklis

finansuotos subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus) mokslo tiriamajai veiklai

skaičius

6

veiksmų programos rodiklis

atliktos stažuotės ir praktikos

skaičius

20

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

skelbti moksliniai straipsniai

skaičius

18

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

Finansavimo planas

Projektams skiriamas finansavimas Kiti projektų finansavimo šaltinia Iš viso
ES fondų lėšos – iki nacionalinės projektų lėšos
Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip
59392017 2654852 0 0 0 62046869


Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Nefinansuojami moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, kurie yra ar gali būti finansuojami Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamų 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonių lėšomis.“


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-25

Susiję kvietimai