Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė VP1-4.1-VRM-08-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-08-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
1 659 272 €
Prašomas finansavimas:
1 749 374,91 €
Skirtas finansavimas:
1 655 400,19 €

Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė

2012 m. spalio 3  d. LRV nutarimo Nr. 1216 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimą ir partnerystę siekiant pagerinti valdžios sektoriaus įgyvendinamą viešąją politiką.

Remiamos veiklos:

ilgalaikį teigiamą poveikį valdžios sektoriaus paslaugų arba administravimo kokybei turinčių valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo priemonių sukūrimas;

vartotojų švietimas;

švietimo, mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų ir (arba) rekomendacijų, kaip šiuos teisės akus tobulinti, rengimas;

valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo gerosios praktikos sklaida, konferencijų, seminarų organizavimas ir dalyvavimas juose;

bendri valdžios ir nevyriausybinio sektorių tyrimai, analizės ir (arba) studijos, kurių reikia priemonės tikslui pasiekti;

metodinės ir informacinės medžiagos, kurios reikia priemonės veikloms vykdyti, parengimas ir sklaida;

projektų vykdytojų ir partnerių darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, remiami tiek, kiek jų reikia priemonės tikslui pasiekti ir priemonės veikloms įgyvendinti.

Į viršų

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai:

- viešosios įstaigos;
- asociacijos;
- labdaros ir paramos fondai;
- Valstybė ar savivaldybė, jų vienvaldiškai kontroliuojami juridiniai asmenys negali turėti daugiau kaip 1/3 balso pareiškėjo visuotiniame dalyvių susirinkime;
- partneriai – viešojo administravimo institucija ar įstaiga ir kiti viešieji juridiniai asmenys (juridinis asmuo) (bent vienas iš partnerių turi būti viešojo administravimo institucija ar įstaiga).

Į viršų

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

Į viršų

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

Į viršų

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabai­goje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato sukurtas valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimo tinklas

skaičius

3

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
sukurtas vartotojų švietimo modelis

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyven­dinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
teisės aktų projektai, rekomendacijos, skirti teisinei bazei, reglamentuojančiai švietimo, mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, taip pat kitas visuomenei naudingas veiklas, tobulinti

skaičius

5

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
suorganizuotos konferencijos ir (arba) renginiai, skatinantys bendradarbiavimą tarp valdžios ir nevyriausybinio sektorių

skaičius

6

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
Produkto įgyvendinti bendradarbiavimo ir partnerystės tarp valdžios ir nevyriausybinio sektorių projektai

skaičius

18

veiksmų programos rodiklis
atlikti tyrimai, analizės ir (arba) studijos

skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

Į viršų

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­pub­likos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištek­liai, kuriais dispo­nuo­ja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

5 500 000

970 588

0

0

0

6 470 588

Į viršų

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

Į viršų


LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-12-18

Susiję kvietimai