InoČekiai LT VP2-1.3-ŪM-05-K

Viskas apie priemonę
VP2-1.3-ŪM-05-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.1 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
3 475 440 €
Prašomas finansavimas:
1 448 100,09 €
Skirtas finansavimas:
3 475 440,22 €

InoČekiai LT

2011 liepos 13 d. LRV nutarimo Nr.  788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Inočekiai LT“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau šiame skirsnyje vadinama – SVV) subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Remiama veikla – inovacinių čekių, skirtų mokslinių tyrimų ir (ar) technologinės plėtros veiklai ir techninių galimybių studijoms atlikti, teikimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina – SVV subjektai, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija ir visuotinių dotacijų valdytojas, atrinktas vadovaujantis Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-349 (Žin., 2008, Nr. 132-5093; 2010, Nr. 148-7606).

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo būdas

Visuotinė dotacija.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais) Rodiklio paskirtis
Rezultato

pritraukta privačių investicijų (privačios investicijos pagal priemonę suprantamos kaip privatus projekto vykdytojo finansavimas)

mln. litų 0,4

veiksmų programos rodiklis

Produkto

MTTP projektai

skaičius 350

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

 

 

ES fondų lėšos – iki naciinės projektų lėšos
Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

5000000 0 0 0 700000 5700000

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Projektai, finansuojami VP2-1.3-ŪM-05-K priemonės „Inočekiai LT“ lėšomis, negali būti finansuojami ar iš dalies finansuojami VP2-1.3-ŪM-01-K priemonės „Idėja LT“ ir VP2-1.3-ŪM-02-K priemonės „Intelektas LT“ lėšomis.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-10-11

Susiję kvietimai