Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra VP1-1.1-SADM-14-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-14-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
5 880 335 €
Prašomas finansavimas:
5 884 127,44 €
Skirtas finansavimas:
5 877 491,28 €

Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra

2012 m. rugsėjo 19 d. LRV nutarimo Nr. 1149 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

Priemonės aprašymas

Priemonė ,,Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti ir plėtoti kokybišką integralią pagalbą (socialinės globos ir slaugos) namuose asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinę pagalbą šeimos nariams, siekiant padėti suaugusiems šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Remiamos veiklos:

bandomųjų projektų įgyvendinimas: mobilių komandų kūrimasis, į socialinį darbą dirbančiųjų komandą įtraukiant slaugos specialistus; mobilių komandų darbuotojų mokymai, kvalifikacijos tobulinimas; integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) teikimas ir konsultavimo paslaugų (pagalbos prižiūrint patiems) teikimas šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius ar senyvo amžiaus asmenis; metodinė (techninė) pagalba įstaigai įgyjant reikiamas licencijas, higienos pasus bendruomeninei slaugai į namus teikti, esant poreikiui – reabilitacijos į namus paslaugoms teikti; neformalios pagalbos skatinimas ir palaikymas į integralios pagalbos organizavimą ir teikimą įtraukiant savanorius, bendruomenės narius; 

tyrimas / studija, skirti teikiamos integralios pagalbos veiksmingumui ir pritaikomumui įvertinti atliekant rezultatų ir proceso analizę.


 (į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Integralios pagalbos plėtros programoje, patvirtintoje socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-353 (Žin., 2012, Nr. 89-4663), nurodyti atsakingi vykdytojai.  (į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.


  (į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.
valstybės projektų planavimas.
  (į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

 

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje

(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

540

veiksmų programos rodiklis
įdarbinti slaugos specialistai

skaičius

300

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti
integralios pagalbos gavėjai

skaičius

800

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti
Produkto mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

600

veiksmų programos rodiklis
atlikti tyrimai

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 (į viršų) 

Finansavimo planas

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

20711259

0

0

0

0

20711259

 

 
 (į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš Europos Sąjungos finansuojamas programas atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš Europos Sąjungos (toliau vadinama – ES) finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-12-11

Susiję kvietimai