Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai-2 VP3-3.4-ŪM-06-V

Viskas apie priemonę
VP3-3.4-ŪM-06-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
4 279 665 €
Prašomas finansavimas:
5 541 650,89 €
Skirtas finansavimas:
4 279 664,63 €

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai

2012 m. liepos 18 d. LRV nutarimo Nr. 901 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti energijos gamybos ir vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą energijos gamybai.

Remiamos veiklos:

katilinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę;

termofikacinių elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas – naudojamo kuro keitimas į biomasę;

naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą);

naujų efektyvių termofikacinių elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus sąvartynų dujas (biodujas, kurios susidaro savaime skaidantis sąvartynų atliekose esančioms organinėms medžiagoms), statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą).

 (į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

  (į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

 (į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas


(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

energijos gamybos pajėgumų, naudojančių biomasę, galios padidėjimas

MW

30,5

papildomas rodiklis; jis leis pasiekti strateginio konteksto rodiklius

Produkto

įrengti nauji energijos gamybos pajėgumai, naudojantys biomasę

skaičius

4

papildomas rodiklis; jis padės nustatyti, ar pasiektas strateginio konteksto rodik­lis. Informacija bus renkama iš projektų ataskaitų

 (į viršų)  

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

15239550

0

0

0

15239550

30479100

 

(į viršų)    

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Pagal šią priemonę nefinansuojami projektai, gaunantys paramą pagal Ūkio ministerijos administruojamą VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-12-12

Susiję kvietimai