Subsidijos verslumui skatinti VP1-1.1-SADM-12-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-12-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
2 896 200 €
Prašomas finansavimas:
2 896 200,19 €
Skirtas finansavimas:
2 896 200,19 €

Subsidijos verslumui skatinti

2012 m. liepos 18 d. LRV nutarimo Nr. 882 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė ,,Subsidijos verslumui skatinti“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti papildomas finansines paskatas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams, siekiant palengvinti jiems įsitvirtinti rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje.

Remiama veikla – subsidijų darbo užmokesčiui iš dalies kompensuoti teikimas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams.


(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjai yra Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjai, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir visuotinių dotacijų valdytojas, atrinktas vadovaujantis Visuotinių dotacijų priemonių administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K-349 (Žin., 2008, Nr. 132-5093; 2010, Nr. 148-7606).


(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Visuotinė dotacija.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Produkto Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjai, pasinaudoję subsidija

skaičius

600

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 (į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

10000000

0

0

0

0

10000000


(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Subsidijos pagal priemonę neteikiamos tiems Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams, kuriems darbo užmokestis yra kompensuojamas pagal kitas veiksmų programų priemones, pavyzdžiui, VP1-1.2-SADM-01-V priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“, VP1-1.2-SADM-04-V priemonę „Parama pirmajam darbui“, VP2-2.1-ŪM-05-V priemonę „Invest LT+“, VP2-2.1-ŪM-06-K priemonę „Invest LT-2“ ir kitas priemones, kuriose teikiamos subsidijos darbo užmokesčiui iš dalies ar visiškai kompensuoti.“

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-12-13

Susiję kvietimai