Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas VP1-1.1-SADM-13-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-13-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
1 477 062 €
Prašomas finansavimas:
1 477 061,8 €
Skirtas finansavimas:
1 476 963,62 €

Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas

2012 m. gruodžio 12 d. LRV nutarimo Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė ,,Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – didinti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetenciją, tobulinti žinias ir gebėjimus.
Remiamos veiklos:
socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius), praktinių gebėjimų stiprinimas;
tyrimai / studijos, nustatantys socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikį, įvertinantys mokymo kokybę, efektyvumą, poveikį praktiniam darbui;
informacinės sistemos (registracijos žurnalo), kaupiančios duomenis apie dirbančiųjų socialinį darbą kvalifikaciją, atestaciją, sukūrimas.

 (į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Socialinių paslaugų įstaigų darbuotojų kompetencijų ugdymo programoje, patvirtintoje socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-303 (Žin., 2012, Nr. 76-3951), nurodyti atsakingi vykdytojai.


  (į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.
 (į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

(litais)
 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje, praėjus 6 mėnesiams po mokymo

procentai

75

veiksmų programos rodiklis

sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

3960

veiksmų programos rodiklis

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

4400

veiksmų programos rodiklis

iš jų mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius

skaičius

3740

 

tyrimai

skaičius

2

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

sukurta informacinė sistema (registracijos žurnalas)

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

 (į viršų)  

Finansavimo planas

(litais) 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

5100000

0

0

0

0

5100000


(į viršų)    

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai