Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams VP1-2.3-ŠMM-07-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-07-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
5 771 852 €
Prašomas finansavimas:
5 792 400,37 €
Skirtas finansavimas:
5 771 851,98 €

Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams

2011 m.balandžio 20 d. LRV nutarimas Nr. 465 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Projektų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti studijų prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems studentams Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, sukurti palankias studijų sąlygas – užtikrinti aukštosios mokyklos paslaugų kokybę, būtiną specialiųjų poreikių turinčių studentų studijoms.

Remiamos veiklos – su studijomis susijusių paslaugų, skirtų specialiesiems poreikiams tenkinti, teikimas specialiųjų poreikių turintiems studentams.

(į viršų)

 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Valstybinis studijų fondas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

 

Projektų įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir / arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

  švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis
Produkto socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir / arba socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

1000

veiksmų programos rodiklis
  švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

20

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

Projektams skiriamas finansavimas 

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

17000000

3000000

0

0

0

20000000

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-11

Susiję kvietimai